• می گویند سیاهے ِ چادرم چشمــــ را میزند! چشم آدم هاے حریص وهرزه را ، چشم را که هیچ ! خبرندارند تازگے ها دل را هم می زند!دل آدم هاے مریض و بیمار دل را! از شما چه پنهان چادرم دست و پا گیر هم هست!دست و پاے بے بند و بارے را می بندد! چادر براے کسانے استــــ که نمے خواهند عزتــــ ِ آخرتشان را به بهاے نا چیز ِ لبخند هاے هرزه بفروشند! ┘◄ چادرم سند بندگے و عبودیتم را امضا مے کند!